Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viajustmess justmess
(15) tumblr
Reposted fromweightless weightless viajustmess justmess
4391 be77 390
Reposted fromadzix69 adzix69 viastonerr stonerr
8398 59f7 390
: /  M.Halber
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaMcHarvey McHarvey
2600 c918 390
Karpowicz "Ości" 6
3230 c074 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viakruxx kruxx
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viaiblameyou iblameyou
7801 64da 390
Reposted fromkruxx kruxx viatrzynasty-miesiac trzynasty-miesiac
7792 2097 390
Reposted fromkruxx kruxx viatrzynasty-miesiac trzynasty-miesiac
Ty myślałaś, że wróci, i że będziesz miała happy end z tym pojebańcem. No cóż.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viahayya hayya
8910 6466 390
Reposted fromslowostwor slowostwor viajustmess justmess
7972 2027 390
Reposted fromadzix69 adzix69 viajustmess justmess
1661 6db9 390
Reposted frompomsa pomsa vialugola lugola
Reposted fromhairsprayqueen hairsprayqueen vialugola lugola
0307 3137 390
Reposted frompaatison paatison vialugola lugola
1026 0aa3 390
Reposted frommysli-wloczykija mysli-wloczykija viatoolate toolate
1402 aaaf 390
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viastonerr stonerr
Reposted fromMoonTide MoonTide viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl