Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2648 c296 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viatoffifee toffifee
0673 ff08 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatoffifee toffifee
5157 76a9 390
Reposted fromseko seko viatoffifee toffifee
9654 79d1 390
Reposted fromregcord regcord viatoffifee toffifee
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
— ohmarilyn.soup.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viaDaisy88 Daisy88
4729 cb07 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaphilomath philomath
3577 ead6 390
Reposted fromkix kix viapsychedelix psychedelix
Wierzyłam do końca. 
Nie powinnam od początku.
Reposted fromnutt nutt viaDaisy88 Daisy88
5053 5d03 390
Reposted fromblackjeremy blackjeremy viatoffifee toffifee
5268 64d0 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viatoffifee toffifee
1551 8c18 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viaphilomath philomath
6163 c428 390
2804 e71f 390
Reposted fromkarahippie karahippie viatoffifee toffifee
4298 eec3 390
Reposted frommaliwa maliwa viatoffifee toffifee
Mój terapeuta powiedział mi, że skoro w końcu poznałem kogoś, kto interesuje się mną, dba, szanuje, martwi się to może warto w to iść. 

I kurwa poszedł, w chuj. 
Reposted frommajkey majkey viatoffifee toffifee
4282 ea1d 390
Reposted fromrol rol viatoffifee toffifee
2297 42e5 390
Reposted fromdailylife dailylife viatoffifee toffifee
5617 bf03 390
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viatoffifee toffifee
Nie kocham Cię czy coś...odpowiada Ci to?  
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl